Algemene voorwaarden

“Aqua Comfort Waterbehandelingstechnieken”

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle leveringen en overeen-komsten, van “Aqua Comfort waterbehandelingstechnieken” hierna te noemen “A.C.W.”
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van “A.C.W.” zijn algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere, van “A.C.W” zijn algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2-1 “ACW” aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden, als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van voorgenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van “A.C.W.” onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door “A.C.W.” aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes van “A.C.W”.zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2 Gegevens in drukwerken, verstrekt door “A.C.W.”, zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht; zij binden “A.C.W.” niet.
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door “A.C.W.” bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend, en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4. Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor “A.C.W.” door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met “A.C.W.” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van onvoldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat “A.C.W.” zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 5. Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “A.C.W” binden de laatste niet, voor zover ze door “A.C.W.” niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6. Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden “A.C.W.” niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2 % bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7. Deelleveringen.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “betaling”.

Artikel 8. Aanbetalingen.

“A.C.W.” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25 % te vragen. Indien door wanprestatie van “A.C.W.” de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 9. Leveringstermijnen.

9-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
9-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor “A.C.W.” zijn de goederen te leveren.
9-3 Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9-4 Wanneer de bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 10. Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door “A.C.W.” aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hiervan voor zijn rekening.

Artikel 11. Wijziging van de opdracht.

11-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
11-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan “A.C.W.” ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
11-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door “A.C.W.” buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 12. Annuleren.

12-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door “A.C.W.” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan “A.C.W.” als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “A.C.W.” te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
12-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “A.C.W.” zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Reclame.

13-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, “A.C.W.” terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering “A.C.W.” wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen, en vervalt ieder recht op reclame.
13.2 “A.C.W.” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden getekend.
13-3 Mochten de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
13-4 Indien de reclame naar het oordeel van “A.C.W.” c.q. de onafhankelijke deskundige juist is zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand. “A.C.W.” is niet tot verdere schade – of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.

Artikel 14. Garantie.

14-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent “A.C.W.” aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. “A.C.W.” zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten, of indien “A.C.W.” in overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
14-2 Voor alle goederen, materialen en diensten die “A.C.W.” niet zelf vervaardigt, verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt verstrekt op geleverde materialen, doch niet op immateriële kosten.
14-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15. Retentierecht.

Wanneer “A.C.W.” goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16. Aansprakelijkheid.

16-1 “A.C.W.” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
16.2 A.C.W is slechts aansprakelijk voor daden of nalatigheden tijdens transport, installatie, service of andere handelingen, van of aan door “A.C.W.” geleverde producten, die door derden c.q collega-ondernemers uitgevoerd worden, voor zover deze worden gedekt door deze derden c.q. collega-ondernemers.
16-3 “A.C.W.” is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derde, voor zover ontstaan door grove schuld van “A.C.W.”.
16-4 “A.C.W.” zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en of gevolgschade van een afnemer te vergoeden.

Artikel 17. Overmacht.

17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar “A.C.W.” of de opdrachtgever, niet of niet- tijdige levering van goederen door leveranciers van “A.C.W.”, ex- en importverboden, gehele – of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van “A.C.W.” dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor “A.C.W.” overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding, van welke aard of hoe ook genaamd, kan doen gelden.
17-2 “A.C.W.” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud.

18-1 Zolang “A.C.W.” geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van “A.C.W.”.
18-2 “A.C.W.” heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien beslag op de goederen wordt gelegd, onverminderd de plicht van opdrachtgever om “A.C.W.” volledig schadeloos te stellen.
18-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de gekochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden, bijv. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19. Wanprestatie en ontbinding.

19-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
19.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “A.C.W.” in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
19.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft “A.C.W.” eveneens indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen al deze vorderingen, die “A.C.W.” op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20. Betaling.

20-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20-2 Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door “A.C.W.” is ontvangen, is hij gerechtigd aan de opdrachtgever een rente ad 2,00 % per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factu(u)r(en).
20-3 “A.C.W.” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
20-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom, vermeerderd met de rente, met een minimum van € 100,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridische bijstand. Uit het enkel feit dat “A.C.W.” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gebondenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21. Toepasselijk recht.

Indien door een arbiter of de burgerlijke rechter een bepaalde clausule of een bepaald artikel van deze Algemene Voorwaarden in strijd wordt geacht met de bepalingen van het Nederlands recht of het recht van de Europese Gemeenschap, dan zal de nietigheid van die clausule of dat artikel niet de nietigheid van deze Algemene Voorwaarden met zich meebrengen.

Artikel 22. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke rechter, indien “A.C.W.” dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Aquacomfort